موبایل

میانگین مصرف بنزین در نوروز چقدر بود + نمودار


به گزارش میزان آمار‌ها در خصوص مصرف بنزین در تعطیلات نوروز نشان دهنده رشد مصرف این سوخت بوده است، به گونه‌ای که مصرف از تاریخ ۲۶ اسفند تا ۱۲ فروردین ماه در دامنه مصرف ۸۸ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر تا ۱۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر بوده و مجموع مصرف در این ایام به یک میلیارد و ۶۰۵ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر و میانگین مصرف ۱۰۰ میلیون لیتر رسیده بود.

آمار‌ها حاکی از آن است که از بیشترین حجم مصرف از تاریخ ۲۶ اسفند تا ۲ فروردین ماه و با مصرف بالا ۱۰۰ میلیون لیتر به استثنا بیست و هفتم اسفند بوده است.

پس از آن از تاریخ سوم تا تاریخ ششم فروردین ماه حجم مصرف بنزین در بازه ۹۳ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر تا حجم ۹۵ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر ثبت شده است.

در تاریخ هفتم فروردین حجم مصرف به رقم ۱۰۳ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر، در هشتمین روز از ماه با افت مصرف به حجم ۹۹ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر، نهمین روز با رشد مجددا مصرف به رقم ۱۰۵ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر رسید.

مصرف بنزین در روز دهم در کمترین میزان خود در یک دهه گذشته گزارش شده به گونه‌ای که در دهمین روز از سال کل حجم مصرفی بنزین ۸۸ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر به ثبت رسیده که این رقم در مقایسه با روز مشابه سال گذشته خود کاهش ۶.۹ درصدی داشته است.

در یازدهمین روز با رشد نسبی مصرف حجم مصرف به رقم ۹۸ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر و در دوازدهمین روز از سال با ادامه رشد مصرف حجم مصرفی به رقم ۱۰۹ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر رسیده بوده است.

بنا بر آمار بیشترین حجم مصرف در بیست و هشتمین روز از اسفند ماه با رقم ۱۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر و کمترین حجم مصرف در تاریخ دهم فروردین ماه و به میزان ۸۸ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر به ثبت رسیده است.

مقایسه این آمار با مدت مشابه سال گذشته نشان دهنده رشد مصرف قابل توجه بوده به گونه‌ای که رشد میزان مصرف در دامنه منفی ۶.۹ تا ۲۵ درصد گزارش شده است.

بیشترین رشد مصرف مربوط به چهارمین روز از فروردین ماه و کمترین رشد مربوط به دهمین روز از ماه گزارش شده است.

نمودار مصرف بنزین