موبایل

تخریب 37خانه توسط آتشفشان هاواییگروه ویدئو زر موبایل،   3970231070

طی 20روز گذشته گدازه های آتشفشانی 37 خانه و سازه را تخریب و حدود دوهزار نفر از ساکنان منطقه را مجبور به ترک خانه های خود کرده است.