موبایل

راننده‌ای که تیرهای چراغ برق را درو کرد!گروه ویدئو زر موبایل،   3970224022

راننده ماشینی که حالت طبیعی ندارد، وسط اتوبان با حرکت کردن روی دو چرخ با عث واژگونی تیرهای چراغ برق اتوبان شد.