موبایل

تکلیف به ترزا می برای خروج سریعتر کشورش از اتحادیه اروپا


به گزارش مهر به نقل از رسانه های انگلیس، مجلس اعیان بار دیگر مصوبه مجلس عوام برای خروج این کشور از اتحادیه اروپا را تایید کرد. بر این اساس با مخزر موبایلت نمایندگان مجلس اعیان، اصلاحیه لایحه برگزیت برای سومین بار رد شد. به این ترتیب دولت «ترزا می» نخست وزیر موظف است زمینه خروج سریعتر کشورش از اتحادیه اروپا را فراهم کند.

در اصلاحیه لایحه برگزیت از دولت خواسته شده بود که برای عملی کردن این لایحه، موافقت پارلمان را جلب کرده و در غیر اینصورت برنامه ارائه شده از سوی نمایندگان را بپذیرد.

هفته گذشته مخزر موبایلت ۳۲۴ نماینده مجلس عوام انگلیس با اعمال تغییر در لایحه برگزیت تحت عنوان قانون خروج از اتحادیه اروپا راه را برای دولت ترزا می هموار کرد.