وکیل

طلاق توافقی از جانب زوج

طلاق توافقی از جانب زوج

طلاق توافقی به معنی پایان قانونی ازدواج وعقد نکاح است . طلاق به ۳ صورت انجام می شود که برای مشاوره تلفنی رایگان میتوانید با گروه وکلای تهران تماس حاصل فرمایید. ممکن است به توافق طرفین باشد که ضمن امضای توافق نامه ای با مراجعه به دادگاه طرفین نسبت به طلاق اقدام می نمایند . اما نوع دیگری از طلاق به در خواست زوجه می باشد که منوط به تحقق شرایط مندرج در مواد ۱۱۲۹-۱۱۳۰ -۱۰۲۹ قانون مدنی می باشد. اما نوع دیگری از طلاق ، طلاق از سوی زوج است که مطابق با ماده ۱۱۳۳ اشعار می دارد : مرد می تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد و این طلاق تنها منوط به این است که مرد نسبت به حق و حقوق مالی زن تعیین تکلیف نماید و نیاز به اثبات هیچ گونه شروط ضمن عقد نمی باشد . در واقع طلاق از سوی مرد برخلاف زن که نیاز به اثبات تحقق شروطی می باشد ، نیاز به تحقق هیچ گونه شرط و شروطی نمی باشد . حال سوال پیش می آید که این شروط ضمن عقد چیست ؟ این شروط همان ۱۲ بند سند نکاحیه است که طرفین ضمن عقد نکاح آن را امضا می نمایند که عبارتند از شرب خمر ، ضرب و جرح ، اعتیاد ، خیانت و ترک منزل و امثالهم زن جهت اقدام به طلاق نیاز به اثبات این شروط ضمن عقد دارداما مرد تحت هیچ شرایطی نیاز به اثبات این شروط ندارد . البته چنان چه زن دارای وکالت در طلاق از سوی مرد باشد می تواند بدون اثبات هیچ شرطی نسبت به طلاق اقدام نماید .

به این مطلب نیز توجه کنید: طلاق توافقی در دوران عقد

منبع: طلاق توافقی از جانب زوج