موبایل

اظهارات وزیر کشور درباره حضور تماشاچیان در ورزشگاه‌ها تهدید بود؟مشاور وزیر کشور می‌گوید اظهارات وزیر کشور درباره حضور تماشاچیان در ورزشگاه‌ها تهدید نبوده بلکه ناظر به وظایف و مسوولیت‌های او است.