موبایل

تخصیص یارانه از محل قیمت ارز به بیمه سلامت و تولیدکنندگان دارو


به گزارش فارس، هفته گذشته جلسه‌ای میان وزارت بهداشت و رفاه برگزار شده و تبعات افزایش قیمت دارو در ماههای اخیر بررسی شده است.

در این جلسه که وزیر بهداشت و سرپرست وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی حضور داشتند راه حل‌هایی برای برون رفت از وضعیت گرانی دارو  پیشنهاد شد که یکی از پیشنهادات دادن یارانه از محل قیمت ارز به بیمه سلامت بوده است.
همچنین از دیگر راه‌حل‌های پیشنهاد شده، دادن یارانه به تولیدکنندگان دارو بوده است.

البته به نظر می رسد در این جلسه راه حل اساسی اتخاذ نشده ولی آنچه مسلم است یارانه به تولیدکنندگان دارو و بیمه سلامت واگذار خواهد شد.