موبایل

وعده استخدام همسر نماینده مجلس، ربیعی را از استیضاح رهانید + اسنادیک منبع آگاه گفت: وعده استخدام همسر یکی از نمایندگان باعث شد تا وی که موافق استیضاح وزیر کاربود به مخزر موبایل استیضاح تبدیل شده و همین تغییر موضع وی سبب شد تا استیضاح وزیر کار با اختلاف یک رای به تصویب نرسد.