موبایل

قربانی شدن تولید زیر پای واردات/ منابع کشور صرف واردات غیرضروری می شودواردات میخ و سیخ و پیچ میراث دولت نهم و دهم بود که متاسفانه این میراث نامبارک در دولت یازدهم و دوازدهم حتی در بدترین شرایط اقتصادی باز هم خود را نشان داد، واردات 160 تن کود انسانی از ترکیه، ده ها مورد پتوی معمولی و کرک حیوانات، بیل ، سیگار برگ هر نخ به ارزش 26 هزار و 500 تومان و … وارد شده است.