موبایل

وزارت صنعت: سازمان حمایت در حال بررسی قیمت‌های جدید خودرو استمعاون وزیر صنعت در امور صنایع با تاکید بر اینکه حتما در قیمت خودرو تغییر خواهیم داشت، گفت: تغییر در قیمت خودرو بستگی به نظرات کارشناسی سازمان حمایت دارد.