موبایل

ژنرال‌های شکست خورده و بازنشسته توان اداره شهر را دارند؟رئیس سابق شورای شهر تهران با اشاره به گزینه‌های نهایی تصدی شهردای تهران گفت: ژنرال‌های شکست خورده و بازنشسته، توانی برای اداره شهر تهران ندارند.